Term of Use

1. บทนำ
ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ plbronze.com ทางบริษัท PL Bronze ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้
plbronze.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของplbronze.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก plbronze.com หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ plbronze.com ในนามบริษัท PL Bronze จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้
3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ plbronze.com มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ท่าน plbronze.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่า plbronze.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว
4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
เว็บไซต์ plbronze.com ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ PL Bronze Call Center โทร 662 618 6591 ทุกวัน เวลา 09.00-16.00น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ plbronze.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป
5. การสมัครและการเป็นสมาชิกภาพ
5.1 เว็บไซต์ plbronze.com นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่สนใจสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
5.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ plbronze.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5.3 การใส่ข้อมูลและสั่งซื้อสินค้ากับทาง PL Bronze ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5.4 plbronze.com ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา
6. บริการจัดส่งสินค้า
– บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
– การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม
– สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
– ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทจะจัดส่งไปยังท่าเรือ(ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่)ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ
– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order หรือไม่มีในคลังสินค้า
– ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง PL Bronze Call Center ทันที
– การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ PL Bronze Call Center ทันที
7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น เว็บไซต์ plbronze.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา
8. การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ
8.1 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ plbronze.com หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ
8.2 กรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น
8.3 เว็บไซต์ plbronze.com ทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ plbronze.com ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว

 

1. Introduction
Welcome to plbronze.com PL Bronze has made this website available for the purpose of displaying your products and services online. Sponsors / Users Please read and follow these Terms and Conditions. Use of this site for your own benefit. Any action This website assumes no liability for any errors or omissions. Terms and Conditions are subject to change without notice.
2. Copy Right and Restrictions on Use of this Website.
plbronze.com would like to inform you that text, image, sound, content, trademark Service mark Trade name How to present information and components. Appearing on this site All right, plbronze.com. By law alone. And is protected by the intellectual property law of Thailand. If any person is copying, forging, reproducing, modifying, publicizing, distributing, renting, or otherwise In such a manner as to seek commercial advantage or misuse of intellectual property as mentioned above. Without the written permission of plbronze.com or the trademark owner under any circumstances, plbronze.com, under the name PL Bronze Company Limited, will act in accordance with the law against such infringers until the end. And the right to use this site ends immediately. If you violate this Terms of Use Agreement
3. Links to other websites.
The website of plbronze.com is linked to other websites that are not under the supervision of the Company. For the purpose of facilitating your data, plbronze.com does not endorse or verify the content of the linked site. And you agree that plbronze.com is not responsible for the content of ads, products and services on those sites. This may cause any damage. You are not permitted to use any of the linked sites.
4. Product description and color of the picture.
Plbronze.com has provided a description of the product as part of its consideration for purchasing products and services. It can not be guaranteed that it will be completely free of errors. Or need more information. For more information, please contact us at PL Bronze Call Center 662 618 6591 every day 09.00-16.00 hrs. Before making any purchase of goods or services, plbronze.com has the intention to display the image with the correct color. Actual However, the color displayed on your screen may be distorted according to the settings of different computer screens.
5. Application and membership
5.1 This site only plbronze.com users interested in ordering only.
5.2 Registering with the plbronze.com website, the registrant must provide the most accurate, complete and up-to-date personal information. Case changed. Keep the information up to date.
5.3. Inserting and ordering information with PL Bronze must be 18 years or older.
5.4 plbronze.com Each user is allowed to have one user account only. Violation of the Terms may result in account suspension. Promotional privileges Or any other benefits and may be prosecuted under the law or punishable by penal law.
6. Delivery Service
– The company will deliver the goods upon receipt of proof of payment from the customer.
– Shipping will be made according to order number. Ordered items in the same order number. May be shipped separately. Depending on the type of product. Appropriate
– The item will be shipped to the address listed in the shipping address only. The shipping address can not be changed once the delivery is confirmed.
– We reserve the right not to ship to the PO Box, but will be delivered to the address specified clearly.
– No shipping to Yala, Pattani, Narathiwat and the islands of Thailand. In the islands. The ship will be delivered to the nearest port of the island.
– Delivery time is subject to change. In some cases, the product must be By-Order or not in the warehouse.
– In case of not receive the product within 3 days after the company. Cargo Confirmation Please call PL Bronze Call Center immediately.
– receipt Please check the product immediately when you receive the goods. For the best of yourself. If an error occurs, please return to PL Bronze Call Center.
7. Cancellation caused by mistake.
In case of any error As a result, the purchase of goods and services is subject to change from the first time, such as the product details are not accurate, etc. Plbronze.com has full rights to cancel orders at any time.
8. Ending / Revoking Membership
8.1 In case of damage to other users / plbronze.com or the Company, the user agrees to be responsible for all damages incurred.
8.2 In case the subscriber / subscriber Act or have reason to believe that the intent is inappropriate, contrary to law and morals. The company reserves the right to revoke the membership immediately. Without prior notice and if there is any damage. The member / user is responsible for all damages.
8.3 The plbronze.com website revokes the limit, change, increase / decrease the amount of credit as appropriate. By subscribing to the plbronze.com website, you agree to the terms of the agreement.